انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران
دانلود کتاب اصول و روش ھای ترجمه ھمراه با بررسی ساختارھا و آرائ نظریه پردازان ترجمه - نسخه قابل چاپ

+- انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران (http://www.himt.ir)
+-- انجمن: بخش ترجمه (http://www.himt.ir/forum-129.html)
+--- انجمن: آموزش ترجمه و نرم افزارهای مرتبط (http://www.himt.ir/forum-171.html)
+--- موضوع: دانلود کتاب اصول و روش ھای ترجمه ھمراه با بررسی ساختارھا و آرائ نظریه پردازان ترجمه (/thread-4572.html)دانلود کتاب اصول و روش ھای ترجمه ھمراه با بررسی ساختارھا و آرائ نظریه پردازان ترجمه - neda1374 - 4-آذر-1394

 اصول و روش ھای ترجمه ھمراه با بررسی ساختارھا و آرائ نظریه پردازان ترجمه