میهمان گرامی ، خوش آمدید . عضــویترتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

كد گذاري نئوپلاسم ها

#1
نئوپلاسم ها در فصل دوم ICD-10 طبقه بندي شده اند ، و شامل موارد زير مي باشند :

C00-C75 نئوپلاسم هاي بدخيم اوليه مكان هاي مشخص به استثناء لنف ، بافتهاي خونساز و ساير بافتهاي مربوطه .

C00-C14 لب ، حفره دهاني و حلق

C15-C26 اندامهاي گوارشي

C30-C39 اندامهاي تنفسي

C40-C41 استخوان و غضروف مفصلي

C43-C44 پوست

C45-C49 بافت نرم و مزوتليال

C50 پستان

C51-C58 اندامهاي تناسلي زنان

C60-C63 اندامهاي تناسلي مردان

C64-C68 مجراي ادراري

C69-C72 چشم ، مغز ، و ساير قسمتهاي سيستم اعصاب مركزي

C73-C75 تيروئيد و ساير غدد درون ريز

C76- C80 نئوپلاسم هاي بدخيم مبهم ، ثانويه و مكان هاي نامشخص

C81-C96 نئوپلاسم هاي بدخيم اوليه لنف ، بافتهاي خونساز و ساير بافتهاي مربوطه

C97 نئوپلاسم هاي بدخيم غير وابسته مكانهاي متعدد

D00- D09 نئوپلاسم ها در مكان اوليه

D10-D36 نئوپلاسم هاي خوش خيم

D37-D48 نئوپلاسم هاي با رفتار نامعلوم يا ناشناخته

دانستن اصطلاحات پزشكي و داشتن اطلاعات پزشكي در زمينه نئوپلاسم ها جهت كدگذاري صحيح نئوپلاسم ها ضروري است . نئوپلاسم ها در ICD-10 ضروري است . نئوپلاسم ها در ICD-10 بر اساس سه محدوده زير طبقه بندي شده اند .

1- رفتار نئوپلاسم Behavior

2- ريخت شناسي Morphology

3- مكان آناتوميكي Anatomical sites

طبقه بندي بر اساس رفتار نئوپلاسم :

مراحل مختلف پاتولوژيكي نئوپلاسم ها بوسيله خوش خيم يا بدخيم بودن رفتار سلولهاي تومور نشان داده شده مي شود ، در ICD-10 نئوپلاسم ها در پنج گروه با رفتارهاي زير طبقه بندي شده اند :

الف – بدخيم اوليه (Primary Malignant)

ب- بدخيم ثانويه (Secondary Malignant)

ج – مكان اوليه (in situ)

د – خوش خيم (benign)

ه – رفتار نامعلوم يا ناشناخته (uncertain or unknown behavior)- نئوپلاسم هاي بدخيم : نئوپلاسم هايي هستند كه قادرند در بافتهاي مجاور و يا در بافتهاي دور نفوذ كنند و آنان را نيز مبتلا سازند و همچنين مرگ آور و مهلك نيز مي باشند. دو نوع نئوپلاسم بدخيم داريم:

- تومورهاي جامد (solid) كه داراي يك توده متراكم در بافت منشا مي باشند و معمولاً حس مي شوند مثل كارسينوماي ريه يا ساركوم استخوان .

- نئوپلاسم سلولهاي خون و بافتهاي خونساز (Hematopoietic and lymphatic ) ، اين نئوپلاسم ها شامل نئوپلاسم هايي هستند كه منشاء آنها سيستم هاي لنفاوي و رتيكولواندوليال و بافتهاي خونساز مي باشند .

- نئوپلاسم خوش خيم : نئوپلاسمهاي خوش خيم ، نئوپلاسم هايي هستند كه مي توانند به بافتهاي مجاور و يا دور سرايت كنند ولي مرگ آور و مهلك نيستند و معمولاً باعث فشار بر بافتهاي مجاور يا احياناً جابجايي آنها مي شوند و يا اينكه بر اعصاب يا رگها فشار مي آورند ، به عنوان مثال Uterin myoma امكان دارد به مثانه فشار آورده و باعث بروز علئم ادراري شود . اغلب راه درمان اينگونه نئوپلاسم ها ، جراحي و برداشتن تومور است .

- نئوپلاسم در مكان اوليه : به نئوپلاسمي كه تغييرات بدخيمي دارد ولي هنوز در مكان اوليه است و به بافتهاي مجاور نفوذ نكرده ، اصطلاح In situ اختصاص مي يابد كه معمولاً در مورد اينگونه نئوپلاسم ها اصطلاحات Interaepithelial ، nonfiltrating ، noninvasive ، ‍Preinvasive بكار برده مي شود . به عنوان مثال Carcinoma in situ cervix

- نئوپلاسم با رفتار نامعلوم يا ناشناخته :‌ زماني كه رفتار نئوپلاسم خاص بطور قطعي مشخص نباشد و پزشكي نتواند بدخيم يا خوش خيم بودن آن را بطور تعيين نمايد مي بايست جهت تشخيص رفتار نئوپلاسم اقدامات تخصصي اصي انجام پذيرد . در صورت عدم شناخت رفتار نئوپلاسم ، به نئوپلاسم با رفتار نامعلوم كد اختصاص مي يابد .

2- مرفولوژي نئوپلاسم ها :‌

مرفولوژي نئوپلاسم ها به شكل و ساختمان سلولهاي تومور يا بافت اشاره دارد . با توجه به شناختي كه از بافت منشاء و سلولهاي تشكيل دهنده نئوپلاسم بد خيم حاصل مي شود مي توان ميزان گسترش نئوپلاسم ، شدت بيماري و نوع درمان مناسب را مشخص نمود .

نوع مرفولوژي نئوپلاسم ، اوليه يا ثانويه بودن آن را مشخص مي كند . چنانچه نئوپلاسم ثانويه باشد ، شكل و ساختمان سلولهايي هستند كه منشاء اوليه نئوپلاسم بوده اند . پزشكان جهت شناختنم بافتي كه منشاء نئوپلاسم بوده ، از يافته اي مرفولوژيك استفاده مي كنند . به عنوان مثال مي توان نئوپلاسمهاي زير را بر اساس بافتي كه از آن منشاء گرفته اند ، طبقه بندي نمود :

بافت پوششي : Adenoma – papiloma – carcinoma – Adenocarcinoma

بافت همبند :‌ Fibroma – leiomyoma – fibrosarcoma – leiomyosarcoma

بافت سيستم عصبي : meningoma – glioma

مثالهاي زير نئوپلاسم ها را بر اساس نوع سلولهاي تشكيل دهنده آنها طبقه بندي مي كند :‌

clear cell adenoma

acinar cell adenoma

Basal celll carcinoma

Squamous cell carcinoma

- كدهاي مرفولوژي ( M كدها ) از حرف بزرگ M ، چهار رقم اصلي (‌نمايانگر نوع بافت ) ، علامت اعشار و رقم پنجمي كه نمايانگر رفتار نئوپلاسم مي باشد تشكيل شده است .

رقم هاي پنجم به شرح زير است :‌

صفر 0 خوش خيم

1 رفتار نامعلوم

2 كارسينوما در مكان ا وليه

3 بدخيم اوليه

6 بدخيم ثانويه

9 بدخيمي كه اوليه يا ثانويه بودن آن مشخص نيست ( به اين رقم در ICD-10 توجه نشده است ، زيرا تمام نئوپلاسم هاي بدخيم – اوليه يا ثانويه در نظر گرفته شده اند . )

در جلد سوم ICD-10 نئوپلاسم ها به دوشكل زير سازماندهي شده اند :

الف – بر اساس اصطلاح نمايانگر مرفولوژي ، كه در اين حالت كد مرفولوژي درون پرانتز آورده شده است كه به كدگذار كمك مي كند تا به رفتار نئوپلاسم دست يابد . زماني كه رفتار گزارش شده در شرح تشخيص و يا گزارش پاتولوژي با رفتار ثبت شده در M كدها متفاوت باشد ، به رفتار گزارش شده در تشخيص كد اختصاص مي يابد .

به عنوان مثال :‌ كد مرفولوژي Chordoma بيانگر رفتار بدخيمي است اما چنانچه در شرح تشخيص نوع نئوپلاسم خوش خيم مطرح شده باشد ،‌بايد آنرا به عنوان chordoma خوش خيم كد گذاري نمود . استفاده از M كدها اختياري بوده و ليست كامل آنها در انتهاي جدول آورده شده است .

ب- با توجه به رفتار و مكان آناتوميكي نئوپلاسم ، به شكل جدولي در زير واژه اصلي Neoplasm در جلد سوم ) ايندكس الفبايي ) آورده شده اند . اين جدول بر اساس مكانهاي آناتوميكي مرتب شده و شكل پلكاني نيز جهت سهولت دسترسي مراات شده است . براي هر مكان آناتوميكي بر اساس رفتار نئوپلاسم 5 ستون در نظر گرفته شده است .روش كدگذاري نئوپلاسم ها :

1- در صورتيكه اطلاعات لازم در زمينه ماهيت نئوپلاسم به كدگذار ارائه شده باشد ، كدگذار بايد دو مرحله زير را طي كند :

×مرحله اول

1- واژه عنواني خاص موجود در پرونده را در ايندكس الفبايي بيابد .

2- ليست متغير هاي واژه عنواني را چك نمايد .

3- در صورتي كه متغير مورد نظر و كد مربوطه ليست شده باشد ، در پرونده درج مي گردد و نيازي به پرداختن به مرحله بعدي نيست . توجه داشته باشيد كه امكان دارد كد بدست آمده با كد ليست شده با جدول نئوپلاسم ها متفاوت باشد كه در اينصورت كد ثبت شده زير واژه مرفولوژي ثبت مي شود . به عنوان مثال كد مربوط به تشخيص Malignant melanoma of scalp ليست شده در زير واژه عنواني Melanoma ، C43.4 مي باشد ، در حاليكه كد منظور شده براي آن در جدول نئوپلاسم C44.4 مي باشد .

4- در صورتيكه متغير مورد نظر ليست نشده باشد به راهماي مقابل واژه عنواني يا متغير توجه مي شود.

×مرحله دوم :

در جدول نئوپلاسم ها به مكان مورد نظر مراجعه شود و كد از ستون مناسب استخراج گردد.

دستورالعمل هاي كدگذاري نئوپلاسم ها

1- چنانچه درمان ارائه شده معطوف به نئوپلاسم اوليه يا ثانويه باشد ، نئوپلاسم به عنوان تشخيص اصلي كدگذاري مي شود . مثال : carcinoma of prostate, chronic bronchitis

prostatectomy done

در اين مثال هز چند بيمار مبتلا به برونشيت مزمن نيز مي باشد ، اما با توجه به دستورالعمل فوق تشخيص اصلي بيمار Carcinoma of prostate با كد C61 مي باشد .

2- در صورتيكه در مقابل اصطلاح مرفولوژي ( مثلاً Adenocarcinoma ) كد نئوپلاسم ايندكس نشده باشد ارجاع See also كد گذار را به ستون مناسب در جدول نئوپلاسم ها هدايت مي كند . مثال :

Adenocarcinoma (M8932/0) see also Neoplasm , benign

لازم به ياد آوري است كه در صورت وجود تناقض بين رفتار رائه شده در دستورالعمل ايندكس و شرح تشخيص ، بايد با توجه به رفتار ارائه شده در شرح تشخيص به نئوپلاسم كد اختصاص يابد .

3- هنگام مواجه شدن با علامت # در جدول نئوپلاسم ، چنانچه نوع نئوپلاسم Squamous cell carcinoma يا Epidermoid carcinoma باشد ،‌به نئوپلاسم بدخيم پوست همان موضع آناتوميكي كد اختصاص داده مي شود و چنانچه نوع نئوپلاسم Papiloma باشد به نئوپلاسم خوش خيم پوست همان موضع آناتوميكي كد اختصاص مي يابد .

مثال : Epidermoid carcinoma of elbow # C44.6

Papiloma trunk NEC # D23.5

4- هر گاه در جدول نئوپلاسم با علامت لوزي مواجه شديد ، چنانچه نوع نئوپلاسم كارسينوما يا آدنوكارسينوما با منشاء استخواني باشد به عنوان نئوپلاسم متاستاز داده شده با مكان اوليه نامشخص در نظر گرفته مي شود .

مثال : Neoplasm of ischium C80 C79.5

5- هنگامي مي توان مستقيماً به جدول نئوپلاسم ها مراجعه نمود كه شرح تشخيص ، كدگذار را به ستون مناسب در جدول نئوپلاسم ها هدايت نمايد .

مثال : Carcinoma insitu of cervix D06.9

6- جهت اختصاص كد به نئوپلاسم لازم است كه مكان اوليه آن مشخص باشد . معمولاً در شرح تشخيص ، پزشك امكان اوليه نئوپلاسم را مشخص مي كند. ولي چنانچه مشخص نباشد به واژه عنواني Neoplasm در جدول نئوپلاسمها مراجعه نماييد . مثال :‌ Carcinomatosis C80

7-اگر اوليه يا ثانويه بودن نئوپلاسمها ي بدخيم بطور واضح مشخص نباشد بايد به عن.ان اوليه در نظر گرفته شوند . مگر نئوپلاسم مواضع آناتوميكي زير كه ثانويه در نظر گرفته مي شوند .

bone / brain / diaphragm / Heart / Liver / Lung / Lymph nodes / Mediastinum / Meningies / peritoneum / plura / retroperitoneum / spinal cord

هر چند بر اساس دستورالعمل كدگذاري مرگ و ميرها ، چنانچه در گواهي فوت صريحاً اعلام نشود كه نئوپلاسم هاي مواضع فوق ثانويه اند ، اوليه در نظر گرفته مي شوند.

8- چنانچه در شرح تشخيص بيمار ، پزشك چند نئوپلاسم اوليه مستقل ، با شدت يكسان را به عنوان تشخيص اصلي ذكر كرده باشد رده (Multiple sites) C97 بعنوان تشخيص اصلي ثبت شده و هر كدام از نئوپلاسم هاي ذكر شده به عنوان ساير تشخيص ها كد اختصاص مي يابد . مثال :

Multiple myeloma and primary adenocarcinoma of prostate C97 C90.0 C61

9- اگر نئوپلاسم بدخيم اوليه اي كه بوسيله جراحي ، راديوتراپي و يا شيمي درماني بهبود يافته است مجدداً عود نمايد ، بايد تحت عنوان نئوپلاسم اوليه كدگذاري شود .

مثال :‌ Recurrence of carcinoma of inner aspect lower lip C00.4
Recurrence of breast carcinoma in mastectomy site C50.9
گرنگهدار من آنست كه من ميدانم ، شيشه را در بغل سنگ نگه ميدارد .
 سپاس شده توسط health_sa ، MaN!a ، hadi ، فرناز-ش ، Health information tech


موضوعات مشابه ...
موضوع
Brick تعيين وضعيت سيستم هاي طبقه بندي نئوپلاسم ها درمراكز آموزشي درماني
Brick مروري بر دستورالعمل هاي كدگذاري نئوپلاسم ها
  بررسي ميزان صحت كد گذاري تشخيص ها بر اساسICD10کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان