میهمان گرامی ، خوش آمدید . عضــویترتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

تکمیل ظرفیت وزارت بهداشت

#1
اطلاعیه شماره 15-بند 20
در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮﻣﻌﺮﻓﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎمﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ، اﻓﺮاد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ از ﺑـﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﻧﺸـﺪﮔﺎن ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﻤﺮه و اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً اﻧﺠﺎمداده اﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ 92/7/8 از ﻃﺮﻳـﻖ ﻫﻤـﻴﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﻼمﻣﻲ ﮔﺮدد.

*شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*


اطلاعیه شماره 15-بند 23

ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮن،در ﻧﻴﻤﻪ اول ﻣﻬﺮﻣﺎه از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از روﻳﺖ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮددرﺻﻮرتداﺷﺘﻦ اﻋﺘﺮاض از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪامﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
 سپاس شده توسط bbc_sh ، Vahid_Farahmandian


موضوعات مشابه ...
موضوع
  تجمع روز شنبه11مرداد جلوي وزارت خونه
  اعلام ظرفیت ها
  کارنامه نهایی ارشد وزارت علوم
  انفورماتیک پزشکی ها امید هست در سایت وزارت به سوالات اعتراض بدیمکاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان