میهمان گرامی ، خوش آمدید . عضــویترتبه موضوع:
  • 1 رای - 4 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

خبر مهم: تغییر نام انجمن علمی مدارک پزشکی ایران به انجمن مدیریت اطلاعات سلامت ایران

#1
Question 
طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده انجمن و تایید کمسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی، نام «انجمن علمی مدارک پزشکی ایران» به «انجمن علمی مدیریت اطلاعات سلامت ایران» تغییر یافته است.


اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ علمی مدارک پزشکی ایران:ﭘﻴﺮو آﮔﻬﻲ، ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺪاركﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 90/3/11 ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار و ﻣﻮارد زﻳﺮ ﭘﺲاز ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ، ﺑﻤﻮﺟﺐ راي ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﻬﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪ.

1- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ علمی مدارک پزشکی ایران ﺑﻪ «اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ اﻳﺮان»
2- ﺑﻨﺪ (1) ﻣﺎده 8 اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ (اﻋﻀﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ) اﺻﻼح و ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﺪاركﭘﺰﺷﻜﻲ، رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﻼﻣﺖ، IT در ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ IT و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚﭘﺰﺷﻜﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.


**********

همان طور که حدس می زدیم بعد از تغییرات مقطع کارشناسی،تغییر نام گروههای آموزشی از مدارک پزشکی به مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت،تبدیل و تغییر کنکور ارشد مدارک پزشکی به فناوری اطلاعات سلامت نوبت به انجمن نیز رسید و انجمن نیز تغییر نام داد.البته به نظر تغییر نام از مدارک به مدیریت اطلاعات سلامت بهتر و جامعتر باشه که علاوه بر رشته های مدارک و HIT چند رشته دیگه هم زیر چتر این انجمن اومدن.


گرگ باش! مغرور! بر شب پادشاهی کن...
می خواهی خنجر بزنی از روبرو بزن...
مثل گرگ تعصب داشته باش،مثل گرگ حتی به شیر هم رحم نکن...
مثل گرگ رو در رو حق بگیر...
به مانند گرگ باش...دوستانت را لیس بزن،دشمنانت را گاز بگیر...
گرگ باش دشمن را بدر...
در برابر سگان ولگرد بی تفاوت باش...
آنها به پارس کردن های بیهوده زنده اند...
بی اعتماد باش...بی اعتنا...
همیشه با گله،
اما تـــــــنــــــهــــــا...
 سپاس شده توسط zahra1361 ، پاییز ، Oranus ، pari ، یاس سپید ، rajabioun10 ، زینب ، فخريان ، mokhtari ، ayda ، Harika ، shaparak ، ebrahim ، amiri ، jimbojets
#2
(10-آذر-1390، 09:04 عصر)hadi نوشته: *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده انجمن و تایید کمسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی، نام «انجمن علمی مدارک پزشکی ایران» به «انجمن علمی مدیریت اطلاعات سلامت ایران» تغییر یافته است.


اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ علمی مدارک پزشکی ایران:ﭘﻴﺮو آﮔﻬﻲ، ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺪاركﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 90/3/11 ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار و ﻣﻮارد زﻳﺮ ﭘﺲاز ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ، ﺑﻤﻮﺟﺐ راي ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﻬﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪ.

1- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ علمی مدارک پزشکی ایران ﺑﻪ «اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ اﻳﺮان»
2- ﺑﻨﺪ (1) ﻣﺎده 8 اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ (اﻋﻀﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ) اﺻﻼح و ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﺪاركﭘﺰﺷﻜﻲ، رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﻼﻣﺖ، IT در ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ IT و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚﭘﺰﺷﻜﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.


**********

همان طور که حدس می زدیم بعد از تغییرات مقطع کارشناسی،تغییر نام گروههای آموزشی از مدارک پزشکی به مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت،تبدیل و تغییر کنکور ارشد مدارک پزشکی به فناوری اطلاعات سلامت نوبت به انجمن نیز رسید و انجمن نیز تغییر نام داد.البته به نظر تغغیر نام از مدارک به مدیریت اطلاعات سلامت بهتر و جامعتر باشه که علاوه بر رشتهه ای مدارک و HIT چند رشته دیگه هم زیر چتر این انجمن اومدن.


آقا هادي!!!!!!!!!!!!!! اينكه چندماه قبل اتفاق افتاد. خبر سوخته بما ميدين Big Grin
 سپاس شده توسط پاییز ، zahra13 ، jimbojets
#3
(10-آذر-1390، 09:36 عصر)zahra1361 نوشته: *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*
(10-آذر-1390، 09:04 عصر)hadi نوشته: *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده انجمن و تایید کمسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی، نام «انجمن علمی مدارک پزشکی ایران» به «انجمن علمی مدیریت اطلاعات سلامت ایران» تغییر یافته است.


اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ علمی مدارک پزشکی ایران:ﭘﻴﺮو آﮔﻬﻲ، ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺪاركﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 90/3/11 ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار و ﻣﻮارد زﻳﺮ ﭘﺲاز ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ، ﺑﻤﻮﺟﺐ راي ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﻬﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪ.

1- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ علمی مدارک پزشکی ایران ﺑﻪ «اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ اﻳﺮان»
2- ﺑﻨﺪ (1) ﻣﺎده 8 اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ (اﻋﻀﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ) اﺻﻼح و ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﺪاركﭘﺰﺷﻜﻲ، رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﻼﻣﺖ، IT در ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ IT و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚﭘﺰﺷﻜﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.


**********

همان طور که حدس می زدیم بعد از تغییرات مقطع کارشناسی،تغییر نام گروههای آموزشی از مدارک پزشکی به مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت،تبدیل و تغییر کنکور ارشد مدارک پزشکی به فناوری اطلاعات سلامت نوبت به انجمن نیز رسید و انجمن نیز تغییر نام داد.البته به نظر تغغیر نام از مدارک به مدیریت اطلاعات سلامت بهتر و جامعتر باشه که علاوه بر رشتهه ای مدارک و HIT چند رشته دیگه هم زیر چتر این انجمن اومدن.


آقا هادي!!!!!!!!!!!!!! اينكه چندماه قبل اتفاق افتاد. خبر سوخته بما ميدين Big Grin
خدا نکنهSmileخبر سوخته چیه!! خرداد ماه تصویب شده ولی اطلاعیش 5 روزه اومدهRolleyes
گرگ باش! مغرور! بر شب پادشاهی کن...
می خواهی خنجر بزنی از روبرو بزن...
مثل گرگ تعصب داشته باش،مثل گرگ حتی به شیر هم رحم نکن...
مثل گرگ رو در رو حق بگیر...
به مانند گرگ باش...دوستانت را لیس بزن،دشمنانت را گاز بگیر...
گرگ باش دشمن را بدر...
در برابر سگان ولگرد بی تفاوت باش...
آنها به پارس کردن های بیهوده زنده اند...
بی اعتماد باش...بی اعتنا...
همیشه با گله،
اما تـــــــنــــــهــــــا...
 سپاس شده توسط carino
#4
حالا كه اسم رشته عوض شده اميدواريم كه تو بيمارستانها هم نام بخش مدارك پزشكي عوض شه . ( در اينده اي نزديك )

نميدونم شايد بهتر باشه ...
شايدم فرقي نداشته باشه ...

و اگر اينجوري بشه ماها يعني مداركيا نبايد اينجوري بمونيم بايد ارشد HIT قبول شيم تا اطلاعاتمون بيشتر شه و چيزاي جديدتري ياد بگيريم .

بیشتر انسانها، زمانی ناامید می شوند که چیزی به موفقیت آنها باقی نمانده است...
 سپاس شده توسط hadi
#5
(10-آذر-1390، 11:39 عصر)pari نوشته: *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*حالا كه اسم رشته عوض شده اميدواريم كه تو بيمارستانها هم نام بخش مدارك پزشكي عوض شه . ( در اينده اي نزديك )

نميدونم شايد بهتر باشه ...
شايدم فرقي نداشته باشه ...

و اگر اينجوري بشه ماها يعني مداركيا نبايد اينجوري بمونيم بايد ارشد HIT قبول شيم تا اطلاعاتمون بيشتر شه و چيزاي جديدتري ياد بگيريم .
بله قبلا اشاره شده که بزودی بخشها هم با تغییراتی تغییر نام میدن(البته به نظر شخصیم شاید کمی نسبتا طول بکشه چون قضیه صنفی و شغلی میشه باید صبر کرد البته شایدم همین فردا عوض شدSmile)
قضیه اخری که گفتید ما باید ارشد قبول بشیم تا اطلاعاتمون بیشتر بشه قانونا باید برای کارشناسی که حتی بیست سال پیش مدرک گرفته دوره های بازآموزی گذاشته بشه تا همیشه بروز باشه قرار نیست که همه ارشد قبول شن//قرار نیست که پزشک همیشه بره تو دانشگاه درس بخونه تا از آخرین تازه های پزشکی آگاه بشه ولی همین دوره هارو براشون می زارن
گرگ باش! مغرور! بر شب پادشاهی کن...
می خواهی خنجر بزنی از روبرو بزن...
مثل گرگ تعصب داشته باش،مثل گرگ حتی به شیر هم رحم نکن...
مثل گرگ رو در رو حق بگیر...
به مانند گرگ باش...دوستانت را لیس بزن،دشمنانت را گاز بگیر...
گرگ باش دشمن را بدر...
در برابر سگان ولگرد بی تفاوت باش...
آنها به پارس کردن های بیهوده زنده اند...
بی اعتماد باش...بی اعتنا...
همیشه با گله،
اما تـــــــنــــــهــــــا...
 سپاس شده توسط زینب ، mokhtari
#6
بمیرم که چقدر درگیر این اسمو رسمید
کامران
 سپاس شده توسط hadi
#7
(11-آذر-1390، 03:11 عصر)کامران نوشته: *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*بمیرم که چقدر درگیر این اسمو رسمید
شما هم راست میگید با حلوا حلوا گفتن دهن آدم شیرین نمیشه//ولی حداقل تغییر اسم باعث درک نسبتا بهتری از رشته میشه ولی در عمل خیلی خیلی کار داریم تا به حداقل مطلوب برسیم.
گرگ باش! مغرور! بر شب پادشاهی کن...
می خواهی خنجر بزنی از روبرو بزن...
مثل گرگ تعصب داشته باش،مثل گرگ حتی به شیر هم رحم نکن...
مثل گرگ رو در رو حق بگیر...
به مانند گرگ باش...دوستانت را لیس بزن،دشمنانت را گاز بگیر...
گرگ باش دشمن را بدر...
در برابر سگان ولگرد بی تفاوت باش...
آنها به پارس کردن های بیهوده زنده اند...
بی اعتماد باش...بی اعتنا...
همیشه با گله،
اما تـــــــنــــــهــــــا...
 سپاس شده توسط Oranus ، فخريان ، mokhtari ، shaparak ، shima
#8
با سلام ضمن تبريك بخاطر اين تغيير نام
اميدوارم بتونيم با پر رنگ كردن بحث هاي مديريتي و بالا بر دن سطح كارائي رشته مون تا حد امكان متناسب با نام رشته پيش بريم.
hame barayam dast tekan dadand ama kam bodand dastani ke tekanam dadand. dost va dast besyar ast valiiii daste dost andak......daste dostiyat javidan
 سپاس شده توسط hadi ، naderseifi ، 88hadis ، shima ، mokhtari
#9
درود به دوستان و همكاران - بنده تازه عضو شدم .با مطالعه فروم متوجه شدم اخبار و اطلاعات در مورد رشته مدارك پزشكي تقريبا به روز است جا دارد از زحمات جناب هادي تشكر و قدر داني نمايم .
خداوندا مرا آن دِه که آن بهِ
 سپاس شده توسط hadi ، shima
#10
امیدوارم خدا آخر عاقبت همه رو ختم به خیر کنه.
برای ما بن بستی وجود ندارد، یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت.


موضوعات مشابه ...
موضوع
Photo دفاع از پایان نامه خانم مسرت دانشجوی Ph.Dمدیریت اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی تهران
Star دفاع از پایان نامه ماسوریان دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت تهران
Star 17 اردیبهشت، روز امار و مدارک پزشکی
  نیازمند به نیروی طرحی فناوری اطلاعات سلامت یا مدارک پزشکی در تهران
  حذف پستهای سازمانی مدارک پزشکی
Information یکی از اپراتورهای سلامت هوشمند معرفی شد...
  نادیده گرفتن کارانه گروه مدارک پزشکی در بیمارستانها
  مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی
  حق مدیریت پرسنل مدارک پزشکی
  دانشگاه علوم پزشکی ارتش_مقالات حوزه HIT و انفورماتیک پزشکی در سامانه e.printsکاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان